Informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK, MPSZOK oraz odbioru przeterminowanych leków z Aptek w 2019 roku na terenie Gminy Oborniki

Informujemy, że od dnia 02.01.2019 r. na terenie Gminy Oborniki nadal będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów. Ponadto mieszkańcy Gminy Oborniki będą mogli zostawić wybrane rodzaje odpadów w wyznaczonych punktach MPSZOK. Natomiast przeterminowane leki można przynieść do aptek, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, do którego mieszkańcy należący do ZM GOAP mogą przywieźć bezpłatnie wybrane rodzaje odpadów.

Lokalizacja: Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Godziny otwarcia PSZOK:

 • od 7.00 do 17.00. – w poniedziałki, środy, piątki
 • od 7.00 do 14.00 – w soboty
 • w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

 • tel. 61 29-61-206 wew.28
 • tel. kom. 795 214 504

Rodzaje zbieranych odpadów:

 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia.
 1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła bezbarwnego;
 • opakowania ze szkła kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji.
 1. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice,
 • wata szklana.

Pełny Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) to wyznaczone miejsca na obszarze Gminy Oborniki, w których pracownicy PGKiM Sp. zo.o. w wybrane dni wynikające z harmonogramu będą odbierać bezpłatnie od mieszkańców ZM GOAP następujące rodzaje odpadów: 

 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • Baterie i akumulatory;
 • Przeterminowane leki;
 • Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Pełny Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie MPSZOK oraz wykaz lokalizacji wraz z harmonogramem odbiorów znajduje się na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Odbiór Przeterminowanych leków z Aptek

Mieszkańcy Gminy Oborniki mają możliwość oddania przeterminowanych leków do Aptek funkcjonujących na terenie Gminy. W każdej z Aptek znajduje się specjalny pojemnik do tego celu przeznaczony.

Załączniki:

Zał. 1. Regulamin PSZOK i wzory oświadczeń 2019

Zał. 2. Wykaz odpadów PSZOK 2019

Zał. 3. Regulamin MPSZOK 2019

zał. 4. Regulamin MPSZOK 2019