PGKiM ogłasza przetarg na dostawy paliwa samochodowego, szczegóły zamówienia opublikowane zostały poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)