Sprzedaż nieruchomości pod działalność handlową  - położenie: ul. Gen. Władysława Andersa w Obornikach (księga wieczysta: PO1O/00040727/7).

 1. Nazwa (firma) oraz adres sprzedającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Obornikach

 1. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb sprzedaży:
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji (II etap postępowania) z podmiotami, które złożyły oferty pisemne (I etap postępowania).
 3. Do procedowanej sprzedaży nie mają zastosowania ani przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości, ani ustawy prawo zamówień publicznych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Opis sprzedawanej nieruchomości:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 2035m2, zapisana w księdze wieczystej PO1O/00040727/7, położona w Obornikach przy ul. Gen. Władysława Andersa, oznaczona geodezyjnie jako działka 2758/2, obręb Oborniki (301601_4.0001).
 2. Nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym.
 3. Sprzedający nie dysponuje warunkami zabudowy.
 4. Sprzedający zachęca zainteresowanych zakupem nieruchomości do samodzielnego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, gdyż nie składa w tym względzie żadnych zapewnień.
 5. Nabywca nieruchomości może wykorzystać ją tylko na potrzeby działalności handlowej, co będzie zagwarantowane w drodze instrumentów opisanych w dalszej części ogłoszenia.
 1. Termin sprzedaży:
 2. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie uzgodnionym między sprzedającym, a jej nabywcą, z tym że nie będzie to później niż 30 września 2020 r.
 3. Jeżeli sprzedający i wyłoniony nabywca nieruchomości nie uzgodnią terminu zawarcia umowy sprzedaży na 3 dni przed datą wskazaną powyżej, sprzedający wyznaczy wiążący wyłonionego nabywcę termin zawarcia umowy. Tak wyznaczony termin może przypadać później niż termin wskazany powyżej.
 4. Nabywca będzie musiał wnieść całą zaoferowaną cenę zakupu nieruchomości przed dniem wyznaczonym na zawarcie umowy. Warunek ten uznany będzie za spełniony jeżeli cała kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. Koszty notarialne pokrywa nabywca.
 6. Wyboru notariusza przed którym dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży dokona nabywca, z tym że kancelaria notarialna nie może znajdować się dalej niż 40 km od siedziby sprzedającego.
 7. W przypadku opisanym w ust. 2 wyboru notariusza dokona sprzedający. Ust. 4 znajduje zastosowanie.

 

 1. Złożenie pisemnej oferty:
  1. Pisemną ofertę zakupu nieruchomości może złożyć podmiot, którego przedmiotem działalności jest działalność handlowa lub który zajmuje się wynajmem nieruchomości pod działalność handlową.
  2. Podmiot składający pisemną ofertę nie może znajdować się w stanie upadłości.
  3. Powyższe okoliczności sprzedający ustali na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach (CEIDG lub KRS).
  4. Pisemna oferta złożona przez zainteresowanego zakupem nieruchomości będzie ważna jeżeli ten wniósł wadium.
  5. Sprzedający zaprosi spośród zainteresowanych zakupem nieruchomości do negocjacji tylko tych, którzy spełniają powyższe warunki, a zaoferowana przez nich cena jest wyższa niż 270.000,00 zł netto.
 1. Sposób porozumiewania się:
 2. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej, z wyjątkiem etapu negocjacji, które będą prowadzone ustnie z tym, że ich przebieg zostanie odzwierciedlony w protokole podpisanym przez sprzedającego i zainteresowanych nabyciem nieruchomości.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach organizacyjnych w godz. 8.00 do 14.30 jest Agnieszka Filipowicz - tel. 609627627; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wymagania dotyczące wadium:
 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
 2. Wadium należy wnieść przed otwarciem pisemnych ofert.
 3. Wadium może wnieść na następujący rachunek bankowy sprzedającego PKO BP SA Oborniki Nr 48 1020 4128 0000 1202 0004 8496 lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 4. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości, z wyjątkiem tych podmiotów które nie zostały zakwalifikowane do negocjacji, którym wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu I etapu.
 5. Sprzedający zatrzyma wadium, gdy wyłoniony nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wyłoniony nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia nieruchomości jeżeli nie uzgodni ze sprzedającym terminu zawarcia umowy sprzedaży, nie stawi się u notariusza w uzgodnionym terminie zawarcia umowy sprzedaży lub wyznaczonym przez sprzedającego w myśl pkt IV ust. 2, albo też gdy co prawda stawi się u notariusza ale nie wpłaci ceny zakupu nieruchomości (pkt IV ust. 3).
 7. Sprzedający zatrzyma nadto wadium, jeżeli zainteresowany nabyciem nieruchomości zostanie zaproszony przez sprzedającego do negocjacji (II etap postępowania), a mimo to podmiot ten nie pojawi się na nich.
 • Termin związania ofertą:

Zainteresowany nabyciem nieruchomości, który złożył pisemną ofertę pozostaje związany tą ofertą przez 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć sprzedającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
  2. Treść oferty musi zostać sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Sprzedający wymaga, aby oferta, oświadczenia oraz dokumenty sporządzone przez zainteresowanego nabyciem nieruchomości zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, oświadczenia i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do ich podpisania. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale do pierwszego dokumentu podpisanego z jego wykorzystaniem.
  4. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub podpisane przez osobę upoważnioną – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.
  5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób:

PGKiM sp. z o.o. w Obornikach

oferta do postępowania na:

„Sprzedaż nieruchomości pod działalność handlową – ul. Gen. Władysława Andersa w Obornikach, działka 2758/2

nie otwierać przed dniem 31 lipca 2020 r., godz.9.30

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego.
 3. Ofertę należy złożyć do 31 lipca 2020 r., do godz. 9:00.
 4. W razie cofnięcia lub modyfikacji oferty przed terminem składania ofert podmiot, który ją złożył zobowiązany jest do oznaczenia opakowania, w którym dostarcza informację o tym z dopiskiem: „Wycofanie oferty” lub „Zmiana oferty”. Ust. 5 pkt IX stosuje się odpowiednio.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. w siedzibie sprzedającego, o godzinie 9:30.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny sprzedaży:
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 3. Podmiot składający ofertę przedstawi cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujęto cyfrowo i słownie.
 4. Formularz ofertowy stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia.
 • Istotne postanowienia umowne sprzedaży:
 1. W związku z tym, że sprzedający sprzedaje nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności handlowej istotne jest dla niego zabezpieczenie takiego właśnie sposobu korzystania z nieruchomości. Stąd też jednym z elementów negocjacji będą proponowane przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości instrumenty prawne zabezpieczającego oczekiwany sposób jej wykorzystania.
 2. Niezależnie od propozycji negocjacyjnych sprzedający wyznacza następującego minimalne instrumenty gwarancyjne, które znajdą się w umowie sprzedaży nieruchomości:
  1. „Kupujący zapłaci sprzedającemu karę gwarancyjną w wysokości [wysokość będzie ustalona na etapie negocjacji, nie mniej jednak niż 300.000,00 zł] jeżeli w ciągu [termin będzie ustalony na etapie negocjacji, nie krótszy jednak niż 2 lata] od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomość nie zostanie wykorzystana do prowadzenia na niej działalności wyłącznie handlowej.”;
  2. „Kupujący zapłaci sprzedającemu karę gwarancyjną w wysokości [wysokość będzie ustalona na etapie negocjacji, nie mniej jednak niż 300.000,00 zł], jeżeli zaprzestano wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia na niej wyłącznie działalności handlowej przez co najmniej 1 miesiąc w okresie [termin będzie ustalony na etapie negocjacji, nie krótszy jednak niż 3 lata] od rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności.”;
  3. „Kupujący zobowiązuje się przenieść na sprzedającego własność nieruchomości (wraz ze wszelkimi poczynionymi na niej nakładami) za 50% ustalonej ceny, jeżeli w ciągu [termin będzie ustalony na etapie negocjacji, nie krótszy jednak niż 2 lata] od zawarcia niniejszej umowy sprzedaży nieruchomość nie zostanie wykorzystana do prowadzenia na niej działalności wyłącznie handlowej lub jeżeli zaprzestano wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia na niej wyłącznie działalności handlowej przez co najmniej 1 miesiąc w okresie [termin będzie ustalony na etapie negocjacji, nie krótszy jednak niż 3 lata] lat od rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności. Kupujący przeniesie własność na sprzedającego w ciągu miesiąca od upływu terminów wskazanych powyżej. Kupujący w razie dalszej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć w niej analogiczne postanowienie, w którym nowy nabywca zobowiązany będzie do przeniesienia zwrotnego przeniesienia własności na rzecz sprzedającego. Kupujący zapłaci sprzedającemu karę gwarancyjną w wysokości [wysokość będzie ustalona na etapie negocjacji, nie mniej jednak niż 300.000,00 zł], jeżeli ten nie wprowadzi do umowy sprzedaży z podmiotem trzecim wskazanego postanowienia.”
 • Informacje dodatkowe:
 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w negocjacjach ponosi zainteresowany nabyciem nieruchomości.
 2. Negocjacje mogą być prowadzone w kilku turach, ale muszą zakończyć się do 15 września 2020 r.
 3. Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie ostatecznej ceny za zakup nieruchomości, która nie może być jednak niższa niż ta określona w pisemnej ofercie oraz uzgodnienie wszystkich zabezpieczeń przeznaczenia nieruchomości na działalność handlową.
 4. Sprzedający wyłaniając nabywcę nieruchomości będzie kierować się nie tylko zaoferowaną ceną, ale również uzgodnionymi zabezpieczeniami przeznaczenia nieruchomości na działalność handlową, z tym że przeważające znaczenie ma zaoferowana cena.
 5. Zainteresowany nabyciem nieruchomości składający pisemną ofertą zobowiązany jest do wzięcia udziału w negocjacjach.
 6. Wyłoniony nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia uzgodnionych w negocjacjach zabezpieczeń, a co najmniej tych wskazanym w pkt XII ust. 2..

 

XVIII. Załączniki:                                                        

 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty (plik do pobrania)